bozp

usługi doradcze dla zamawiającychWydatkowanie środków publicznych wymaga od zamawiających stosowania sformalizowanych procedur.

Kolejne nowelizacje ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych miały uprościć i skrócić proces udzielania zamówień publicznych. Jednak stosowanie jej przepisów wciąż stanowi bolączkę wielu zamawiających.

Błędy popełnione w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą skutkować nie tylko protestami wykonawców, koniecznością unieważnienia postępowania, odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale także np. koniecznością zwrotu dotacji otrzymanej na realizację zamówienia.

Stopień skomplikowania przepisów i niestabilność prawa sprawiają, że podstawowe znaczenie dla prawidłowego udzielania zamówień publicznych ma wiedza i doświadczenie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w jednostce zamawiającego. Jednak w warunkach dzisiejszego rynku pracy nie wszyscy zamawiający mogą sobie pozwolić na stworzenie wyspecjalizowanej komórki zajmującej się zamówieniami publicznymi.

Dlatego Biuro Obsługi Zamówień Publicznych oferuje Państwu fachowe usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych. Powierzenie zamówień publicznych obsłudze profesjonalistów to korzyści w postaci większej ilości rozstrzygniętych postępowań, sprawnie prowadzonych procedur, umiejętnego wykorzystania dostępnych instrumentów prawnych, pewności w obliczu potencjalnych kontroli i przede wszystkim efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Oferta biura obejmuje zarówno kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i dokonywanie poszczególnych czynności na każdym etapie prowadzonego przez zamawiającego postępowania; doraźną pomoc, a także świadczenie stałych usług doradczych, wspomagających procesy udzielania zamówień publicznych w jednostce zamawiającego. Zakres usługi jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych potrzeb klienta.

Biuro zapewnia zamawiającym obsługę świadczoną przez doradców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, zdobytym w instytucjach publicznych.


Przykładowe usługi świadczone przez biuro:


· opracowywanie wewnętrznych procedur obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych w instytucji zamawiającego (regulaminów, zarządzeń)

· konsultacje, sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi

·  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: wniosku o wszczęcie postępowania, ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia do udziału w postępowaniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy

· wyjaśnianie treści SIWZ, odpowiadanie na pisma wykonawców wpływające w trakcie postępowania

· udział w pracach komisji przetargowej w zakresie uzgodnionym z klientem, badanie i ocena ofert

·   przygotowanie rozstrzygnięcia postępowania – wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania

· przygotowanie i publikację ogłoszeń o wynikach postępowania, informowanie wykonawców o wynikach postępowania, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych

·   prowadzenie dokumentacji (protokołu) postępowania

· prowadzenie procedury odwoławczej, przygotowanie projektu odpowiedzi na odwołanie oraz reprezentowanie zamawiającego na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą