bozp

usługi doradcze dla wykonawców


Znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dają wykonawcom wiele instrumentów pozwalających na kontrolę prawidłowego przebiegu procedury przetargowej prowadzonej przez zamawiających. Jednak częste zmiany prawa, niekonsekwencja w ich wprowadzaniu oraz duży stopień skomplikowania przepisów powodują, że wykonawcy często nie znają swoich praw na tyle, aby skutecznie konkurować na rynku zamówień publicznych.

Błędy popełnione w trakcie przygotowywania oferty przetargowej, a także w dalszych etapach postępowania, mogą wyeliminować z udziału w nim nawet takich wykonawców, których oferty są atrakcyjne. Nierzadko również niska znajomość przepisów prawa przez zamawiających utrudnia wykonawcom otrzymanie intratnego zamówienia.

W celu zyskania większej konkurencyjności i podniesienia Państwa efektywności na rynku zamówień publicznych, Biuro Obsługi Zamówień Publicznych oferuje Państwu pomoc zespołu doradców, praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, zdobytym w instytucjach publicznych. Powierzenie zamówień publicznych obsłudze profesjonalistów pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, który jest niezbędny do przygotowania prawidłowej formalnie oferty i uniknąć wielu błędów. Zyskają Państwo także większą kontrolę nad prowadzonym przez zamawiającego postępowaniem, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu zasady jawności oraz dostępnych środków ochrony prawnej.


 Biuro Obsługi Zamówień Publicznych oferuje:

·  analizę czynności dokonywanych przez zamawiającego na poszczególnych etapach postępowania, dzięki czemu możliwa jest skuteczna reakcja na naruszenie przez zamawiającego zasad uczciwej konkurencji,

· przygotowanie projektów odwołania na zapisy ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybór trybu postępowania utrudniające wykonawcy dostęp do zamówienia,

· pomoc w przygotowaniu kompletnej, prawidłowej formalnie oferty,

· przygotowanie projektu odwołania na wynik postępowania,

reprezentowanie wykonawcy na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą